...Lica svoja... operite...
...Lica svoja... operite...
...i ruke svoje do iza lakata operite
...i ruke svoje do iza lakata operite
... a dio glava svojih potarite
... a dio glava svojih potarite
...potarite, i noge svoje do članaka
...potarite, i noge svoje do članaka


Uzimanje abdesta i tejemmuma

 

 

Abdest (wudu)

 

''O Vjernici! Kada hoćete da molitvu obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite, i noge svoje do članaka.'' ( Časni Kur'an: suretul Ma'ida : ajet 6)

 

1.)               Pri uzimanju abdesta (vudu) obavezno je oprati lice i ruke, i potrati mokrom rukom prednji dio glave i gornje površine oba stopala.

2.)               Dužina lica koja treba biti oprana je od gornjeg dijela čela pa do krajnjeg dijela brade. Širina lica koja treba biti oprana je širina jednaka razmaku između vrhova palca i srednjeg prsta. Ako se neispravan ili batil. Da bi osigurali da je opisani dio lica potpuno opran, trebaju se oprati i dijelovi koji su u okolini dijela lica koji se mora oprati.

3.)               Ako je koža ispod brade vidljiva onda voda treba da dopre do nje, a ako nije vidljiva onda je dovoljno oprati bradu.

4.)               Lice i ruke se trebaju prati odozgo prema dole. Ako neko pere u suprotnom pravcu, njegov abdest je neispravan (batil).

5.)               Ako se zagrabi voda rukama i njome se pređe preko lica i ruku, i ako je to dovoljno vode da se obuhvati oboje potpuno, to će biti dovoljno. Nije neophodno da voda teče po licu i rukama.

6.)               Poslije pranja lica, treba se prvo oprati desna ruka, a onda i lijeva, od lakata pa do vrhova prstiju. Da bi se osiguralo da je čitav lakat opran potrebno je oprati malo ruke iznad lakta.

7.)               Za vrijeme uzimanja abdesta obavezno je oprati lice i ruke jednom, a preporučeno (mustehab) je da se operu dva puta, dok je zabranjeno (haram) da se peru tri puta. Pranje koje će se smatrati prvim zavisi od potpunosti pranja lica i ruku. Tako na primjer, ako neko polijeva vodu na lice deset puta sa namjerom (nijetom) da je to prvi put, onda je to u redu. Znači, ono pranje koje se čini sa nijjetom (namjerom) uzimanja abdesta se tretira kao prvo. Tako na primjer, neko može umiti lice nekoliko puta i u zadnjem umivanju učini nijjet za uzimanje abdesta. Ako neko želi da slijedi ovaj način onda je iz predostrožnosti obavezno da se lice i ruke operu samo jednom na ovaj način.

8.)               Poslije pranja obje ruke, treba se potrati vlažnim dlanom prednji dio glave. Iz predostrožnosti se prepopručuje da se to uradi dlanom desne ruke, odozgo prema dole.

9.)               Dužina koju treba potrati treba biti jednaka dužini jednog prsta, a širina širini tri skupljena prsta.

10.)           Kada se potare glava treba se preostalom vlažnošću na dlanovima preći preko površine stopala, od prstiju do članka. Iz predostrožnosti se preporučuje da se desna noga potare desnom rukom, a lijeva noga lijevom rukom.

11.)           Kao predostrožnost pri potiranju nogu, treba položiti ruku na prste i zatim je povući gore prema članku.

12.)           Dijelovi koji se taru trebaju biti suhi. Ako su malo vlažni, tako da mokrina sa dlanova ostavlja traga, onda je to u redu, ali ako su toliko vlažni da potiranje ne ostavlja nikakvog efekta onda je to neispravno.

13.)           Ako vlažnost nestane sa dlanova (npr. u jako toplom danu), ruka se ne može pomokriti vodom sa česme, (tj. novom vodom). U tom slučaju osoba koje uzima abdest treba koristiti vlažnost sa brade.

14.)           Noge se ne mogu potrati preko čarapa ili preko cipela. Ali, ako neko nije u stanju skinuti čarape ili zbog velike hladnoće ili zbog straha za život, onda je dozvoljeno potrati noge preko čarapa ili cipela. U tom slučaju treba se uzeti i tejemmum.

15.)           Dok se potiru noge i glava, ovi dijelovi tijela trebaju biti  nepomični.

 

Mustehab je da se prije uzimanja abdesta operu ruke do zglavaka,

izaperu usta i nos.

 

Uslovi koji se moraju ispuniti da bi abdest bio ispravan.

1.)               Voda treba biti tahir  i čista, tj. ne može biti zaprljana prljavštinom čak i ako je ta prljavština tahir. (Npr. blato tj. zemlja je tahir, ali za abdest ne možemo koristiti vodu pomiješanu sa zemljom.)

2.)               Voda ne smije biti mješavina sa drugim tečnostima, npr. uljem, sokom, ...

3.)               Voda mora biti mubah, tj. dozvoljena za korištenje. Zabranjeno je uzeti abdest sa uzurpiranom vodom ili vodom za koju nismo sigurni da bi nam vlasnik dopustio da koristimo.

4.)               Posuda za vodu mora takođe biti mubah  tj. dozvoljena zakorištenje.

5.)               Iz predostrožnosti je obavezno da posuda ne budenapravljena od srebra ili zlata.

6.)               Dijelovi tijela koji se peru u abdestu moraju biti tahir. Npr. ako se na ruci nalazi mokraća, ruka se mora prvo oprati pa onda pristupiti uzimanju abdesta.

7.)               Osoba koja uzima abdest treba imati na raspolaganju dovoljno vremena da uzme abdest i da klanja namaz u njegovom propisanom vremenu. Ako se vidi da će se namaz ili dio namaza propustiti, umjesto abdesta treba uzeti tejemmum.

8.)               Abdest se treba uzeti sa nijetom da se želi približiti Allahu i izvršiti Njegovo naređenje. Ako neko uzima abdest s namjerom da se rashladi ili zbog nekog drugog razloga, njegov abdest je neispravan.

9.)               Abdest se mora izvršiti po propisanom redu, tj. prvo se treba oprati lice, zatim desna ruka, pa onda lijeva. Poslije toga se treba potrati glava, pa onda desna, a za njom i lijeva noga.

10.)           Radnje pri uzimanju abdesta moraju odmah slijediti jedna iza druge, bez vremenskog razmaka između njih.

11.)           Osoba koje uzima abdest mora sama oprati vlastito lice,ruke, i potrati glavu i noge. Ako to za njega neko drugi čini ili ako mu neko pomaže pri njihovom pranju ili potiranju njegov abdest je nevažeći. Ali, ako osobi, koja uzima abdest, neko posipa iz bokala, a on sam se pere onda je to u redu.

12.)           Ne smije postojati ni jedna prepreka za uzimanje vode. Ako se osoba, koja obavlja abdest, boji da će se razboljeti ako uzme abdest ili se boji da ako koristi vodu za abdest neće ostati dovoljno za piće, onda ona ne mora uzeti abdest.

13.)           Ne smiju postojati nikakve prepreke da voda dođe do dijelova tijela za koje je abdest propisan. Npr. ako se na ruci osušila gusta farba ili katran ili glina, i mislimo da voda neće stići do kože ispod tih stvari onda je obavezno da se te stvari prvo otklone pa onda uzme abdest.

 

Pravila vezana za abdest koja proizilaze iz nesigurnosti, sumnje ili zaboravnosti

1.)               Ako je osoba uvijek nesigurna pri uzimanju abdesta i uslova vezanih za njegovu ispravnost, kao na primjer da li je voda tahir ili da li je voda uzurpirana ili ne, itd., onda ona ne treba obraćati pažnju na to.

2.)               Ako neko ima abdest pa počne sumnjati da li ga je izgubio ili ne, treba smatrati da ima abdest.

3.)               Ako neko nije siguran u to da li je uzeo abdest ili ne, onda treba uzeti abdest.

4.)               Ako je osoba sigurna da je uzela abdest, ali i da je uradila nešto čime se gubi abdest (npr. mala nužda), ali nije sigurna šta se desilo prvo, treba uraditi sljedeće:

a.      Ako se dođe u takvu situaciju prije namaza, onda se mora uzeti abdest.

b.      Ako se ovo desi za vrijeme namaza, treba se prekinuti sa namazom i uzeti abdest;

c.      Ako se ovo desi poslije namaza, namaz će biti ispravan ali za sljedeći namaz abdest se mora uzeti.

5.)               Ako poslije ili za vrijeme uzimanja abdesta, osoba postane uvjerena da nije oprala određeni dio ili nije potrala dio koji treba, i ako se vlaga od prethodno opranog dijela osušila zbog vremenskog razmaka, ona mora uzeti abdest ponovo. Ako vlažnost nije nestala ili se pak osušila zbog vrućeg vremena, ili drugih sličnih razloga, onda ona treba oprati ili potrati zaboravljeni dio kao i dijelove koji dolaze poslije. Slično tome, ako za vrijeme abdesta osoba sumnja da li je oprala ili potrala jedan dio ili ne, treba slijediti isto pravilo kao gore.

6.)               Ako poslije namaza osoba nije sigurna da li je za taj namaz uzela abdest ili ne, njen/njegov namaz će biti u redu, ali će morati uzeti abdest za sljedeći namaz.

7.)               Ako neko sumnja za vrijeme namaza da li ima abdest ili ne, njegov/njen namaz je neispravan. On/ona treba uzeti abdest pa onda klanjati.

8.)               Ako neko poslije namaza primijeti da je izgubio abdest, ali nije siguran da li ga je izgubio prije ili poslije namaza, njegov namaz je u redu.

 

Stvari za koje je obavezno (vadžib) imati abdest

1.)                 Za sve obavezne (vadžib ili farz) namaze, osim namaza za  mejjita (dženaze). Što se tiče sunnet (mustehab ili preporučenih) namaza, abdest je uslov za njihovu ispravnost.

2.)                 Za vadžib tavaf (obilazak) oko Ka'be.

3.)                 Haram ili zabranjeno je bez abdesta dodirnuti kur'anski tekst bilo kojim dijelom tijela. U svakom slučaju, prevod Kur'ana na bilo kojem jeziku može se dirati bez abdesta.

4.)                 Iz predostrožnosti se zabranjuje dodirnuti bez abdesta Allahovo ime ili imena Njegovih osobina, na bilo kojem jeziku da su napisani. Takođe je bolje ne dirati bez abdesta ime poslanika islama, hazreti Muhammeda, s.a.v., imena Imama, a.s., i ime hazreti Fatime, a.s..

 

Abdest je mustehab (preporučen) za sljedeće stvari:

1.)               Namaz za  mejjita (dženazu)

2.)               Posjeta kaburima (haremu);

3.)               Ulazak u džamiju;

4.)               Ulazak u prostoriju gdje se nalazi kabur poslanika Muhammeda, s.a.v, i bilo kojeg od Imama, a.s.

5.)               Za čitanje, pisanje ili dodirivanje rubova i krajeva Kur'ana ili za njegovo držanje kod sebe.

6.)               Prije odlaska na spavanje. Takođe je preporučeno za onoga ko već ima abdest da ga obnovi za svaki namaz koji klanja.

 

Stvari koje kvare abdest.

1.)               Mala i velika nužda

2.)               Ispuštanje vjetra

3.)               San, dubok dovoljno da ograniči vid i čulo.

 

 

  Nazad na sadržaj  (Propisi)

 

Tejemmum

''... a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama,  a ne nađete vodu, onda rukamasvojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruka svojih pređite... (Časni Ku'ran, Sura Ma'ida, ajet 6)

 

Tejemmum ćemo uzeti umjesto abdesta ili gusula u sljedećim slučajevima:

1.)               Ako nismo u stanju nabaviti dovoljno vode za gusul ili abdest.

2.)               Ako nismo u stanju nabaviti vodu zbog starosti ili slabosti ili straha za život ili zato što nemamo sredstava.

3.)               Ako se bojimo da upotrebom vode koju imamo ne ugrozimo sebi život ili ne uzrokujemo pojavu neke bolesti ili izazovemo pogoršanje već prisutne bolesti.

4.)               Ako se bojimo da ćemo potrošnjom vode koju imamo izazvati pogubnu žeđ sebi, drugim ljudskim bićima ili životinjama.

5.)               Ako nam je tijelo ili odjeća nadžis i ako imamo samo toliko vode da uzmemo abdest ili gusul poslije čega ne bismo bili u stanju očistiti tijelo ili odjeću, onda trebamo sa raspoloživom vodom očistiti tijelo ili odjeću.

6.)               Ako imamo vodu ili posudu koja nam nije dozvoljena za korištenje, npr. ako je uzurpirana (gasbi).

7.)               Ako nam je ostalo malo vremena da obavimo namaz u njegovom propisanom vremenu, uzećemo tejemmum umjesto abdesta ili gusula.

 

Na kojim stvarima će se obaviti tejemmum?

Tejemmum može biti obavljen na zemlji, pijesku, glini ili kamenu. Iz predostrožnosti se preporučuje da se tejummum učini sa zemljom. Ako nam ona nije pristupačna onda sa  pijeskom ili glinom. Ako ni ovo ne možemo nabaviti, onda sa kamenom.

 

Metod obavljanja tejemmuma

Zanijetiti (odlučiti) za tejummum kao zamjenu za abdest ili gusul.

Staviti dlanove obje ruke na propisanu tvar za tejemmum.

Potrati čelo dlanovima obje ruke, od linije od koje počinje kosa, preko obrva do korjena nosa.

Lijevim dlanom, odozgo prema dole, potrati gornji dio desne šake. Onda, desnim dlanom na isti način potrati gornji dio lijeve šake.