Stvari koje kvare namaz

 

·        Za vrijeme klanjanja neko me je zovnuo i mehanički sam se okrenuo prema glasu. Da li je moj namaz pokvaren?

Okrenuti se od Kible namjerno i bez valjanog razloga kvari namaz. Ali, ako se to učini nenamjerno, u zaboravu ili usljed nekog spoljašnjeg uzroka, npr. jakog vjetra, namaz nije pokvaren ukoliko se osoba koja klanja ne okrene potpuno u lijevu ili desnu stranu. Ako se čitavim tijelom okrene u bilo koju stranu, namaz treba ponovo klanjati.

 

Čim razlog nestane treba se odmah ponovo okrenuti u pravcu Kible.

 

Ako osoba koja klanja zadrži tijelo u smijeru Kible a okrene glavu u stranu toliko da vidi malo pozada, smatraće se da je odstupila od Kible (i pokvarila namaz). Ako je glava okrenuta u stranu toliko malo da se ipak može reći da je čitav prednju dio tijela okrenut u smijeru Kible, namaz će biti u redu, mada je mekruh tako raditi.

 

·        Koje još stvari kvare namaz?

Druge stvari koje kvare namaz sljedbenika našeg mezheba su slijedeće:

 Ako za vrijeme namaza nestane bilo koji od njegovih preduslova vezanih za odjeću, mjesto i vrijeme klanjanja i sl. Na primjer, ako se u toku namaza sazna da se prostorija u kojoj se klanja ili serdžada koriste bez dopuštenja njihovog vlasnika.

Ako se namjerno ili nenamjerno izgubi abdest ili gusul, kao u slučaju kada se pusti vjetar ili mokraća. Ali ako osoba nije u stanju kontrolisati se u maloj ili velikoj nuždi njen namaz se ne kvari i za nju važe posebna pravila.

Ako osoba sveže ruke vjerujući da je to propisano šeriatom.

Ako osoba kaže amin poslije sure Fatihe misleći da je to propisano šeriatom.

Ako se progovori naglas, pa makar to bila riječ od dva slova. Međutim, ako se u zaboravu ispusti riječ, namaz se ne kvari. U ovom slučaju, iz predostrožnosti, trebaju se učiniti dvije sehvi sedžde poslije namaza.

Ako se namjerno glasno nasmije. Ali ako se nenamjerno nasmije ili namjerno ali u sebi, namaz nije pokvaren.

Ako se plače glasno ili u sebi zbog neke ovosvjetske stvari. Međutim, ako se plače usljed straha od Allaha ili Sudnjeg dana, namaz nije pokvaren. Čak šta više, takvo plakanje spada među najbolje radnje.

 Svaka radnja koja mijenja oblik namaza, kao što je pljeskanje, poskakivanje i sl.

Jedenje ili pijenje. Međutim, ako se proguta hrana zaostala među zubima namaz neće biti pokvaren.

Svaka sumnja u broj rekjata u namazima koji se sastoje od dva ili tri rekjata. Također, ako se sumnja u broj rekjata prva dva u namazu koji se sastoji od četiri rekjata, namaz se kvari.

Ako se namjerno ili nenamjerno izostavi ili doda bilo koji elementarni dio namaza[1]. Također, namaz se kvari i ako se namjerno izostavi i doda neki dio koji nije elementarni. 

 

[1] Elementarni dijelovi namaza su nijet, tekbiretul ihram, stajanje prije rukua, ruku i dvije sedžde