Dvoumljenje u namazu

 

Često puta kada klanjam ne znam na kojem sam rekjatu, a Bogami, ponekad nisam siguran da li sam nešto proučio ili ne. Zanima me kako se ponašati u takvim situacijama?

 

Prije svega treba reći da mogu postojati 22. situacije u kojima će se primjeniti pravila za dvoumljenje (eš-šekk) u namazu. U sedam od tih situacija dvoumljenje čini namaz neispravnim. U šest od tih situacija na dvoumljenje ne treba obraćati pažnju. A u devet od tih situacija šeriat je dao načine da se dvoumljenje odstrani (poništi).

 

Dvoumljenja koja čine namaz neispravnim

 

·        Pri klanjanju subh namaza u jednom trenutku sam se izgubio pa nisam znao da li se nalazim u prvom ili drugom rekjatu. Šta sam trebao uraditi?

Ako nisi mogao ustanoviti pravo stanje, morao si prekinuti namaz i klanjati ga ponovo, jer (1) dvoumljenje o broju rekjata u vadžib namazu koji ima samo dva rekjata, kao što je fedžr ili namaz putnika, čini namaz neispravnim. Međutim, dvoumljenje o broju rekjata u mustehab namazima ili ihtijat namazu ne kvari namaz.

 

·        Šta bi bilo ako bi mi se to desilo pri klanjanju magrib namaza?

Isto kao i u prvom slučaju, jer i (2) dvoumljenje o broju rekjata namaza koji ima samo tri rekjata, tj. magrib namaza čini namaz neispravnim.

 

·        Jednom, pri klanjanju ikindije, kada sam stajao nisam se mogao sjetiti da li sam u prvom ili nekom drugom rekjatu. Šta sam trebao činiti?

Ako nisi mogao ustanoviti pravo stanje morao si prekinuti namaz i klanjati ga ponovo, jer (3) namaz je pokvaren ako se dvoumi o tome da li je klanjan jedan ili više rekjata u namazu od četiri rekjata.

 

·        Pri klanjanju ikindije, taman kada sam podigao glavu iz prve sedžde nisam se mogao sjetiti da li mi je to bio drugi ili treći rekat. Šta sam trebao činiti? 

Ako nisi mogao ustanoviti pravo stanje i ako je to  bilo prije druge sedžde, trebao si prekinuti namaz i klanjati ga ponovo, jer namaz je pokvaren (4) kada se dvoumi prije druge sedžde o tome da li je klanjano dva ili više rekjata namaza koji ima četiri rekjata.

 

·        Šta ako se dvoumljenje o tome da li sam klanjao dva ili više rekjata  javilo poslije druge sedžde?

Ono onda spada u dvoumljenja koja neće pokvariti namaz. Riješenje za njega će biti dato u poglavlju o dvoumljenjima koja ne kvare namaz.  

 

·        Koja su ostala dvoumljenja koja čine namaz neispravnim?

Ona su sljedeća:

(5) Kada se neko dvoumi o tome da li je klanjao dva ili pet rekjata, ili dva ili više od pet rekjata.

(6) Kada se neko dvoumi o tome da li je klanjao tri ili šest, ili tri ili više od šest rekjata.

(7) Kada se neko dvoumi o tome da li je klanjao četiri ili šest, ili četiri ili više od šest rekjata.

 

Ako nekoga snađe neko od ovih sedam dvoumljenja on treba prekinuti sa namazom. Bolje je produžiti razmišljanje sve dok se oblik namaza ne promjeni, ili se izgubi svaka nada da će ustanoviti pravo stanje.

 

Dvoumljenja koja se moraju zanemariti

 

·        Kada sam bio u rukuu počeo sam se pitati da li sam uopšte proučio suru el-fatihu na predhodnom stajanju. Šta raditi u takvom slučaju?

Trebaš zanemariti to dvoumljenje i nastaviti sa klanjanjem. (1) Dvoumljene o radnji, čije vrijeme za njeno izvršavanje je već prošlo, treba biti zanemareno. Ako bi se ono javilo prije prelaska u ruku onda bi trebao da proučiš fatihu i drugu suru.

 

·        Kada sam već proučio selame na sjedenju zadnjeg rekjata podne namaza, počeo sam sumnjati da sam umjeto četiri klanjao pet rekjata. Šta činiti u toj situaciji?

Tu sumnju trebaš zanemariti, jer se desila poslije proučenih selama. Zato ćeš uzeti da si klanjao propisanih četiri rekjata. (2) Poslije proučenog selama treba se zanemariti dvoumljenje o tome da li se namaz ispravno klanjao ili ne.

 

·        Nakon što je pala veče i nakon što sam uzeo abdest da klanjam akšam počeo sam se pitati da li sam uopšte klanjao ikindiju tog dana. Šta raditi u tom slučaju?

Trebaš odbaciti tu sumnju i uzeti da si klanjao ikindiju, jer se (3) dvoumljenje poslije isteka vremena za namaz treba zanemariti. Ako bi se počeo dvoumiti prije isteka vremena za taj namaz onda ga trebaš klanjati za svaki slučaj, čak i onda ako misliš da si možda i klanjao taj namaz.

 

·        Imam prijatelja, malo rastresenog, koji sumnja previše. Često se nije u stanju skoncetrisati u namazu pa nije siguran šta jeste a šta nije uradio. Kako se on treba ponašati?

Prvo, po šeriatu osoba koja se često dvoumi, tj više od normalne osobe, naziva se kesiruš šakk. (4)Previše dvoumljenja znači da se osoba dvoumi barem jednom u svaka tri namaza. U takvom slučaju dvoumljenje se treba zanemariti. Ako je neko opsjednut sumnjon da nije uradio neki dio u namazu, treba sebi reći da ga je uradio. Na primjer, ako se neko uvijek dvoumi o tome da li je učinio ruku, treba sebi reći da ga je učinio; ako neko uvijek sumnja da je uradio nešto što kvari namaz, na primjer,  da je klanjao tri umjesto dva rekjata u sabah namazu, treba sebi reći da namaz nije pokvario, tj. u ovom slučaju da je klanjao tačan broj rekjata.

 

·        U jednom trenutku pri klanjanju nafile (mustehab namaza) prije podne namaza nisam znao da li se nalazim na prvom ili drugom rekjatu. Da li je ovom sumnjom namaz bio pokvaren?

(5) Dvoumljenje pri mustehab namazu ne kvari namaz. Možeš sebi reći da si na drugom rekjatu i završiti namaz, a također možeš si reći da si na prvom, klanjati drugi rekjat i onda završiti namaz.

 

Dvoumljenja koja se mogu odstraniti na propisan način

 

Postoje devet situacija kada se može dvoumiti o broju rekjata u namazu od četiri rekjata. U njima se treba zastati i razmisliti, i ako se pri tome dođe na neki zaključak ili vjerovatnoću, treba se djelovati prema tome. A ako se ne uspije doći ni do kakvog zaključka ili vjerovatnoće treba slijediti pravila u zavisnosti od situacije.

·        Pri klanjanju ikindije, kada sam podigao glavu iz druge sedžde nikako se  nisam mogao sjetiti da li mi je to bio drugi ili treći rekat. Šta sam trebao činiti?

Ako ti se poslije druge sedžde javi dvoumica o tome da li si obavio drugi ili treći rekjat, trebaš uzeti da ti je to bio treći, klanjati još jedan, završiti namaz i onda klanjati jedan rekjat ihitijat namaza stojeći.

Ako ti se javi dvoumica izeđu drugog i četvrtog rekjata, uzet ćeš da je to četvrti, završiti namaz i onda ustati i klanjati dva rekjata ihtijat namaza.

Ako ti se javi dvoumica između drugog, trećeg ili četvrtog rekjata, uzet ćeš da je to četvrti, završiti namaz i onda klanjati dva rekjata ihtijat namaza stojeći i dva rekjata sjedeći.

Ako ti se u bilo koje vrijeme javi dvoumica između trećeg i četvrtog rekjata, uvijek uzmi da si na četvrtom, završi namaz i onda klanjaj jedan rekjat ihtijat namaza stojeći ili dva sjedeći.

 

·        Šta ako mi se javi sumnja poslije druge sedžde o tome da li sam klanjao četiri ili pet rekjata?

Uzet ćeš da si klanjao četiri s time da poslije namaza učiniš dvije sehvi sedžde. Ovo pravilo važi uvijek kada sumnjaš da li si klanjao četiri ili više rekjata. Također se možeš naći u situaciji kada nećeš znati da li si klanjao manje ili više od četiri rekjata. Ako se to desi poslije druge sedžde onda uvijek uzmi da si klanjao četiri i završi namaz. Zatim za sve manje od četiri dopuni sa ihtijat namazom, a sve preko četiri ispravi sa sehvi sedždama.

 

·        Šta će biti ako u jednom od stajanja (kijamu) ne znam da li sam u četvrtom ili petom rekjatu?

Trebaš odmah sjesti, proučiti tešahud i selame, i onda klanjati jedan rekjat ihtijat namaza stojeći ili dva sjedeći.

Ako ne bi znao da li si u trećem ili petom rekjatu, sjeo bi, proučio tešahud i selame i onda klanjao dva rekjata ihtijat namaza stojeći.

Ako ne bi znao da li si u trećem, četvrtom ili petom rekjatu, sjeo bi, proučio tešahud i selame i onda klanjao dva rekjata ihtijat namaza stojeći i dva sjedeći.    

Ako bi posumnjao sa si u petom ili šestom rekjatu, odmah bi sjeo, proučio tešahud i selame i onda učinio dvije sehvi sedžde.

 

U svim gore navedenim situacijama, iz preporučene predostrožnosti, također se trebaju učiniti i dvije sehvi sedžde za dodatno stajanje (kijam).

 

·        Mogu li jednostavno prekinuti namaz i ponovo klanjati kada se nađem u nekoj od situacija u kojima bi pravila za ispravku trebala biti primjenjena?

Namaz se ne bi trebao prekinuti, pogotovo onda kada se nema vremena ponovo klanjati. Čak i onda kada se ima dovoljno vremena namaz se ne treba prekidati nego se trebaju koristiti data uputstva za njegovu “popravku”.

 

·        Kako se klanja ihtijat namaz?

Osoba za koju je on obavezan treba zanijetiti odmah nakon proučenih selama i proučiti tekbir. Onda proučiti el-Fatiha, učiniti ruku i dvije sedžde. Ako je trebala klanjati samo jedan rekjat ihtijat namaza onda će sada proučiti tešahud i selame. Ako je trebala klanjati dva rekjata ihtijat namaza, poslije druge sedžde klanjat će i drugi rekjat na isti način kao i prvi, i onda završiti sa tešahudom i selamima. Ovaj namaz nema drugu suru niti kunut i u njemu se sve treba učiti tiho.

 

·        Šta su to sehvi sedžde?

To su dvije sedžde koje služe za “popravku” namaza. One se obavljaju na kraju namaza poslije proučenih selama. One su potrebne u sljedećim situacijama:

1 ) Ako se nenamjerno progovori u namazu.

2 ) Ako se selami prouče na pogrešnom mjestu, npr. na sjedenju u drugom rekjatu namaza od četiri rekjata.

3 ) Ako se zaboravi proučiti tešahud.

4 ) Ako se javi dvoumica poslije druge sedžde u namazu od četiri rekjata o tome da li je klanjano četiri ili pet, ili četiri ili šest rekjata.

5 ) Ako se poslije namaza sazna da se nešto greškom dodalo ili oduzelo od namaza. To mora biti nešto od onih stvari čije dodavanje ili oduzimanje ne kvari namaz. Npr. ako se učinila samo jedna sedžda ili ako se ustane tamo gdje se treba sjesti. Iz predostrožnosti je potrebno učiniti dvije sehvi sedžde za svako nenamjerno izostavljanje ili dodavanje nečega u namazu.

  

·        Kako obaviti sehvi sedžde?

 

Odmah nakon proučenih selama treba zanijetiti i učiniti sedždu. U njoj učiti:

Bismillahi ve billah. Esselamu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullaahi ve berekaatuh. (U ime Allaha i pomoću Allaha. Mir neka je na tebe, o Poslaniče, i Allahova milost i blagoslov.)

Onda treba sjesti pa onda preći u drugu sedždu i proučiti isti zikr. Poslije toga treba sjesti, proučiti tešahud i reći Esselamu alejkum ve rahmetullahi be berekatuh. 

 

Slučajevi kada se vadžib namaz može prekinuti

·        Sinoć sam klanjanjo jaciju, kada začu jak zvuk iz pravca garaže. Odmah mi prostruja pomisao da je lopov pokušavca da provali, pa sam prekinuo namaz i žurno sišao da provjerim. Nije bilo nikoga nego je jak vjetar oborio kantu za smeće. Da li sam se ogriješio i koliko, da li sam smio prekinuti namaz?

Iz obavezne predostrožnosti, haram je namjerno prekinuti namaz bez valjanog razloga. Ali ako se to čini da se zaštiti imovina (kao u tvom slučaju), da se izbjegne povreda, ili zbog nečega od važnosti za osobu koja klanja, onda nema problema u tome. Čak šta više, ako ti je život u opasnosti, ili život neke osobe za čiju bezbijednost si odgovoran ili ako prijeti šteta imovini koja ti je povjerena na čuvanje, onda moraš prekinuti namaz.

 

·        Šta će biti ako ne prekinem sa klanjanjem u onim slučajevima kada bih ga morao prekinuti?

Namaz ti je u redu, ali su počinio grijeh. Iz preporučene predostrožnosti trebaš klanjati ponovo.

 

·        Šta ako počnem klanjati ali se sjetim da nisam proučio ezan i ikamet?

Ako imaš dovoljno vremena na raspolaganju, mustehab ti je da prekineš namaz, proučiš ezan i ikamet i onda ponovo počneš sa klanjanjem.