Burimet:

 

Librat e tefsirit:

 

1. Kur'ani Famëlartë

2. Tefsiri nga Tabariu

3. Ed-Durr el-Mensur fil-Tesfir bil-Ma'thur nga Sujutiu

4. Tefsiri 'El-Mizan” nga Tabatabai.

5. El-Tesfir el-Kebir nga Fakhra Taziju

6. Tefsir ibn Kethir

7. Zad el-Masir fi Ilmil-Tefsir nga Ibn Xhazviu

8. Tefsir el-Qurtubi

9. Shavahid el-Tenzil nga Haskani

10. El-Havi lil Fatavi nga Sujutiu

11. El-Itqan fi Ulum el-Kur'an

 

Librat e Haditheve:

 

 1. . Sahih Buhari
 2. . Sahih Muslim
 3. . Sahih Tirmidhi
 4. . Sahih Ibn Maxhah
 5. . Mustadrak el-Hakim
 6. . Musnadi nga imami Ahmed Hambala
 7. . Sunani i Abu Davudit
 8. . Kauz el-Ummal
 9. . Muvetta” e imam Malikut
 10. 10. Xhami”al Usul nga Ibn Kethiri
 11. 11. El-Xhemi”al-Saghir dhe El-Xhemi'al-Kebir nga Sujutiu
 12. 12. Mi” nhaxh el-Sunnah nga Tami
 13. 13. Maxhma el-Zava”id nga Hajathami
 14. 14. Kunuz el-Haqa'iq nga Manavi
 15. 15. Fath el-Bari fi Sharh el-Buhari

 

Librat e historisë (tarikha):

 

1. Tarikh el-Umam vel-Muluk nga Tabariu

2. Tarikh el-Khulafa nga Sujutiu

3. Tarikh el-Kamil nga Ibn Athiri

4. Tarikh el-Dimash nga ibn Asakiri

5. Tarikh el-Masudi (Muruxh el-D'hahab)

6. Tarikh el-Ja'qubi

7. Tarikh el-Khulefa nga Ibn Qutejbe (E njohur me em

El-Imama vel-Sijasa)

8. Tarikh Abil-Fida”

9. Tarikh Ibn el-Shuhnah

10. Tarikh Baghdad

11. El-Tabaqat el-Kubra nga Ibn Sa”di

12. Maghzi el-Vaqidi

13. Sharh Nahxh el-Balagha nga Ibn Abi el-Hadid

 

Librat e sires:

 

1. Sirat Ibn Hisham

2. El-Sirah el-Hakabija

3. El-Isi'ab

4. El-Isabah fi Tamjez el-Sahabah

5. Usd el-Ghabah fi Ma”rifet el-Sahaba.

6. el-Evilija ng Abi Nu'ejme

7. Ghadi pa Kitab vel- “um nga Amimi

  

9. El-Fitha el-Kubra nga Taha Husejni

10. Jeta e Muhammedit nga Muhammed Husejn Hejkali

11. El-Rijad”'h el-Nadirah nga Tabariu

12. El-Khilafa vel-Mulk nga Abul-Aala Mevdudi

 

Librat tjerë:

 

1. Is'af er-Rhagibin

2. Tahd”hib el-Tahd”hib

3. Ted'hkirat el-Khavass nga Ibn Xhazviu

4. El-Bidaja vel-Nihaja nga Ibn Kethiri

5. Sirrel-Alamin nga Ghazalin

6. El-Sava'iqal-Muhriqah nga Ibn Haxhari el-Hajthami

7. El-Manaqib nga Khavarazmi

8. Jenabi”el - Mevedda nga Kanduzi

9. En-Nas vel-Ixhtihad nga Sherafuddin Musavi

10. El-Muraxha”at nga Sherafuddin Musavi

AI. Es-Saqifa nga Shejh Muzaferi

12. Fadak nga seid Muhammed Bakir Sadri

13. Es-Siddik Abu Bekr nga Husejn Hejkali

14. Munaqasha 'Aqaidijja fi Maqalat Ibrahim Xhabhan

15. Lisan el-Arab nga Ibn Manzura

16. Komenti i Nahxhul Balagha-së nga Muhammed Abduhu

17. Abu Hurejra nga Sherafuddin Musavi

18. Es-Sakifa vel-Khilafa nga Abdul Fatah Abdul Maksudi

19. Shejh el-Madira nga Mahmud Abu Rejjahu