Mbi librin

 

Ky libër gjurmon të vërtetën dhe rrugën e drejtë. Secila sektë islamike ose mez'heb pohon se ndodhet në rrugë të drejtë.Megjithatë Allahu Ta”ala e din të vërtetën, drejt cilës shpie vetëm

një rrugë e drejtë. Jashta kësaj të vërtete nuk ekziston asgjë tjetër pos prapësi dhe mashtrim.

Ai është vepër e një gjurmuesi të së vërtetës i cili është udhëzuar në rrugë të drejtë. “Ata që do të luftojnë për çështjen tonë.

 

Na do t'i udhëzojmë në rrugë të cilat shpiejnë te Na. Allahu, pa dyshim, është në anën e atyre që bëjnë vepra të mira”. (Kur'ani famëlartë, Al-Ankabut, 69).

Çdo musliman i vërtetë ftohet të lexojë këtë libër, nga se në të g jenden dëshmi dhe përgjigje të qarta për çështjet themelore në bazë të cilave dallohen sektet kryesore islamike.