Kulme Të Fjalës

(Nehxhul Belaga)

Përmbledhje e Veprave të Zgjedhura nga

I m a m  A l i u

Shqipëroi dhe Pajisi me Komente e Shpjegime

Prof. Dr. Sokrat AMATAJ