VELAJETI i HZ ALIUT (A.S.) NE KURAN

Mosmarreveshjet e mez-hebe lidhur me sunneti nebevi-un

 

Lidhur me Sunneti Nebevi-un ka pasur mosmarréveshje edhe né mes Ebu Bekrit dhe Ymerit' (Mosmarréveshja e tyre kishte té béjé me vendimin pér shpalljen e luftés ndaj atyre qé nuk déshironin té paguajné zeqatin) né mes té Hz Fatimes dhe Ebu Bekrit (Né lidhje me Fedekun) dhe né mes té grave té Hz  Resulullahut (s.a.a.)'. (Ka té béjé me rréfimin né lidhje me dhénien e quméshtit ndaj mé té médhenjve, té cilén e transmeton Aisheya nga Hz Resulullahu (S.a.a.))

Pastaj, mosmarréveshja né mes transmetuesit té famshém té haditheve Ebu Hurejres dhe Aishes." (Né lidhje me té mbeturit xhunub deri né ezanin e sabahut gjaté muajit té Ramazanit dhe agyérimit té asay dite.)

Mosmarréveshja në mes ibni Ymerit dhe Aishes (Ne lidhje me bérjen e Umres gjaté muajit Rexheb)

dhe Abdulla ibnj Abbasit dhe ibni Zubejrit. (Né lidhje me lejimin apo jo té martesés me marréveshje muta.Sahihi Buhari v.6, s.129 )

 

Si edhe né mes té Hz Aliut : (a.s.) dhe Osmanit (Sahihi Buhari, v.2, f.153 ) dhe mosmarréveshjet né mesin e sahabeve dhe pasuesve té mévonshém té tyre. (A duhet té lexohet Besmeleja gjaté marrjes sé abdesit dhe namazit té udhétarit)

 

Kéto mosmarreveshje ishin béré aq té shumta, sagé si rezultat késaj u paragitén mé shumé se Shatédhjeté mez-hebe.

Njérin e kishte themeluar Ibni Mesudi, tejtrin ibni Ymeri, pastaj Ibni Abbasi, Ibni Zubejri, Ibni Ujejne, Ibni  Xhurejhi, Hasan Basriu, Sufjani Sevri, Maliki, Ebu Hanifeja, Shafiu, Ahmed ibn Hanbeli dhe shumé té tjeré. Né bazé té ndikimeve politike, sipas piképamjes sé Ehli Sunnetit vetém katér prej tyre u zyrtarizuan: pér kété arsye, me lindjen e kétyre katér mezhebeve, té gyjithé té tjerét u zhdukén.Por, edhe kéto katér mezheve té mbetura kané mosmarréveshje né mesin e tyre né lidhje me céshtjet e fikh-ut. Burimi i té gjitha mosmarréveshjeve rrjedh prej dallimeve né té kuptuarit e Sunneti Nebevi-ut.

 

Njéri, duke u bazuar né njé hadith gé éshté i sakté pér té, jep nje fetva né lidhje me njé ¢éshtje, ndérsa tjetri gjykon sipas piképamjes dhe hulumtimit (ixhtihadit) té tij ose duke pretenduar se nuk ekziston vendimi i preré  (nass) pér até céshtje, ai e krahason njé ¢éshtje me njé ¢éshtje tetér dhe mundohet té vyé deri te njé gjykim.