ME ATA QË JANË TË SINQERTË

BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM

 

Qëllimi i të shkruarit të këtij libri është të ndihmuarit për ata të cilët janë duke e kërkuar të vërtetën dhe përmirësimi i gabimeve të shumta që janë duke shëtitur nëpër gjuhët e njerëzve. Shpresoj që me ndihmën e Allahut, edhe të tjerët do të arrijnë deri tek e vërteta përmes metodës së hulumtimit dhe krahasimit të cilën e përdora unë dhe që është rruga më e shkurtër për arritjen e saj. Titulli i këtij libri është marrë prej ajetit të 119-të të sures Tevbe ku Allahu u drejtohet besimtarëve:“O besimtarël Keni frikën ndaj Allahut dhe të jeni me ata që janë të sinqertë”

Në këtë libër do të lexoni rreth çështjeve për të cilat.u besoj bindshëm, çështje për të cilat jam munduar t'ua sqaroj edhe të tjerëve mi tërë aftësitë e mia që zotëroj.Unë nuk kam dëshirë që këto çështje të pranohen përmes detyrimit dhe dua të them edhe këtë se kam respekt për të gjitha pikëpamjet e vëllezërve myslimanë, padyshim se Allahu është udhëzuesi i vetëm dhe Ai është i afërmi i të sinqertëve.

 


Shkarko librin.

 

Download
Me ata që janë të sinqertë.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Përmbajtja e librit

 

 1. Parathënie
 2. Fjala hyrëse
 3. Pikëpamjet e ehli sunnetit dhe tëshiitëve lidhur me kuranin
 4. Pikëpamjet e ehli sunnetit dhe të shiitëve lidhur me sunneti nebevi-un
 5. Pikëpamjet e ehli sunnetit dhe të shiitëve lidhur me çështjen e besimit
 6. Besimi i ehli sunnetit dhe i shiitëve lidhur me të dërguarit
 7. Besimi i ehli sunnetit dhe i shiitëve lidhur me imametin
 8. Imameti në kuranin fisnik
 9. Imameti në sunnetin e hz resulullahut (s.a.a.)
 10. Pikëpamja e ehli sunnetit lidhur me temën e kalifatit dhe kritika ndaj kësaj pikëpamjeje
 11. Ajetet e kuranit që kanë të bëjnë me velajetin e hz aliut (a.s.)
 12. Ajeti i komunikimit (teblig) ka të bëjë me velajetin e hz aliut (a.s.)
 13. Ajeti i shpallur lidhur me përkryerjen e fesë ka të bëjë me kalifatin
 14. Shpallja e ajetit të përkryerjes së fesë në ditën e arefesë dhe kritika ndaj kësaj pikëpamjeje
 15. Një pikë e rëndësishme e këtij hadithi
 16. Brenga dhe pikëllim
 17. Argumentet tjera që e vërtetojnë velajetin e hz aliut (a.s.)
 18. Kritika ndaj pikëpamjes së kuvendit
 19. Mosmarrëveshja lidhur me “saka- lejn”- in
 20. Mosmarreveshja lidhur me vertetesine apo shpifjen e hadith-it
 21. Mosmarreveshjet e mez-hebe lidhur me sunneti nebevi-un
 22. Mosmarrëveshjet lidhur me sunneti nebevi-un në mes të ehli sunnetit dhe shiitëve
 23. Paracaktimi dhe caktimi sipas ehli sunnetit
 24. Paracaktimi dhe caktimi sipas besimit shiit
 25. Çështja e kalifatit, e paracaktimit dhe e caktimit
 26. Humusi
 27. Taklid-i (imitimi)
 28. Kritikat e ehli sunnetit të drejtuara ndaj çështjeve të shitëve
 29. Besimi i masumijetit
 30. Numri i Imamëve masumë
 31. Dituria e Imameve
 32. Çështja e beda-se
 33. Çështja e takije-s (shtirjes)
 34. Muta ose martesa e përkohshme
 35. Çështja e falsifikimit (shtrembë-rimit) të kuranit
 36. Çështja e bashkimit të dy namazeve
 37. Sexhdeja mbi një copë dheu
 38. Rixhati (kthimi në jetë rishtazi)
 39. Terpimi në dashuri ndaj Ehli Bejtit
 40. Mehdi (a.f.) Muntazari (Mehdiu i pritur)