11. SURETUL - DUHA (93)

(11 ajete)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit të madh!

 

1. Betohem në paraditen,

2. betohem në natën kur shtrin errësirën,

3. Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur,

4. dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para,

5. e Zoti yt do të të japë ty, e ti do të kënaqesh!

6. A nuk të gjeti ty jetim, e Ai të bëri vend (të dha përkrahje).

7. Dhe të gjeti të paudhëzuar e Ai të udhëzoi.

8. Dhe të gjeti të varfër, e Ai të begatoi.

9. Pra, mos e përul jetimin!

10. As lypësin mos e përzë!

11. E me të mirat që t’i dha Zoti yt, trego (udhëzo njerëz)!