Kur'ani kronologjik

 

 

Ky këndvështrim tregon rendin kronologjik të sureve në Kuran bazuar në kohën kur ato iu shpallën Profetit Muhamed ﷺ . Kronologjia është temë e mendimit të studiuesve dhe disa sure janë shpallur pjesë-pjesë në kohë të ndryshme. Renditja këtu bazohet në punën e Tanzil.net .

(Shënim: urdhri i përpiluar i Mushaf nga el-Fatiha në el-Nas është një çështje konsensusi.)