Vrline Imama Alije a.s.

 

Imam Ebu Abdullah Ahmed Ibn Hanbel je rekao:

“Ono što je preneseno o vrlinama Ali Ibn Ebi Taliba, nije preneseno ni o jednom ashabu Allahovog poslanika.”

(Bilježi Hakim u El-Mustedreku ala-s-sahihajn, str. 107. Ali se Zehebi nije poveo za njim u Talhisu. )

 

 

Ibn Abbas je rekao:

“Ono što je o Aliju objavljeno u Kur'anu, nije objavljeno ni o kome drugom.”

(Bilježi ga Ibn Asakir u drugi autori Sunena.)

 

 

Drugi put je rekao: (Također ga bilježi Ibn Asakir )

“O Aliju je objavljeno tri stotine ajeta u Kur'anu.”

 

 

Sljedeći put kaže:

“Nije objavljeno nijedno O vjernici a da Ali nije njihov zapovjednik i plemić. Već je Allah korio Muhammedove, s.a.v.a., ashabe na više mjesta u Knjizi časnoj, a Ali je spomenut samo po dobru...”

(Bilježi ga Taberani, Ibn Ebi Hatim i drugi autori Sunena. Prenosi ga Ibn Hadžer, kao i tri prethodna hadisa u Es-Savaiku el-muhrike, str. 72, poglavlje 3, glava 9)

 

 

Abdullah Ibn Ajjaš Ibn Ebi Rebi'a kaže:

“Ali je imao koliko si htio definitivnog iskustva u znanju, prednjačio je u islamu, bio je zet Allahovog poslanika, s.a.v.a., imao je dugoko znanje u sunnetu, bio je odvažan u borbi, širokogrud u imetku.”

(Prenosi ga o Ibn Ajjaša hronolozi i autori sunena. Vidjet ćeš ga u navedenoj adresi u Es-Savaiku.)

 

 

Imam Ahmed Ibn Hanbel je upitan o Aliju i Muaviji, pa je rekao:

“Zaista je Ali imao mnogo neprijatelja, pa su njegovi dušmani istraživali ne bi li našli neku njegovu mahanu, pa je ne nađoše. Te dođoše čovjeku (Muaviji) koji je ratovao i borio se protiv njega. Pa su ga iz pakosti prema njemu okivali u zvijezde.”

(Kako bilježi Es-Selefi u Et-Tujurijatu, a prenosi ga Ibn Hadžer na adresi koju smo naveli u Savaiku)

 

 

El-Kadi Isma'il, Nesai, Ebu Ali En-Nisaburi i drugi kažu:

“Ni o jednom ashabu nije preneseno putem dobrih seneda ono što je došlo o Aliju.”

(Što je razglašeno od njih. To prenosi Ibn Hadžer u Es-Savaiku el-Muhrike, str. 72, na početku drugog poglavlja, devete glave.)