Blistava kap iz Kafija

 

 Taberani u El-Kebiru i Rafi'i u svome Musnedu, prenose od Ibn Abbasa:

“Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.:

 

‘Koga raduje da živi mojim životom, umre mojom smrću, da se nastani u edenskim vrtovima, koje je moj Gospodar stvorio, pa neka nakon mene za zaštitnika uzme Alija, i pokori se onome koga on odredi da mu se pokorava, i nek pristane za mojim Ehli bejtom nakon mene, jer oni su moja porodica, stvoreni su od moje tvari, opskrbljeni su mojim shvatanjem i znanjem. Pa teško onima koji poriču njihovu prednost u ummetu, i koji prekidaju s mojim bliskima (koji prekinu vezu sa mojim Ehli bejtom, odvoje se od njih), neće im Allah dozvoliti moje zagovaranje.‘”       

(U Kenzu-l-ummalu, identičan hadis je br. 3819 pri dnu 217. stranice, 6. toma. Nalazi se i u 5. tomu Ahmedovog Musneda, str. 94. s tim da je umjesto “opskrbljeni su mojim shvatanjem i znanjem”)

 

       Matir, El-Barudi, Ibn Džerir, Ibn Šahin i Ibn Mundeh prenose preko Ishaka od Ibn Mutrifa da je rekao:

 

“Čuo sam Allahovog poslanika, s.a.v.a., da kaže: ‘Ko voli da živi mojim životom, i da umre mojom smrću, i da uđe u Džennet kojeg mi je obećao moj Gospodar, a to je vječni džennet, pa neka nakon mene za zaštitnike uzme Alija i njegove potomke. Zaista oni vas neće izvesti sa staze upućenosti, niti će vas uvesti na put zablude.”

 

Sličan je i hadis Zejd ibn Erkama kada kaže:

 

“Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: ‘Ko želi živjeti mojim životom, i umrijeti mojim umiranjem, i nastaniti se u Džennetu vječnom kojeg mi je obećao Gospodar, pa nek za zaštitnika uzme Ali ibn Ebi Taliba, jer on vas zbilja neće izvesti iz upute, niti će vas uvesti u zabludu.”

(Mustedreke Hakim, 3/128. Zatim Hakim kaže: “Ovo je sahih hadis, kojeg Buharija i Muslim nisu prenijeli. Prenosi ga i Taberani u El-kebiru, Ebu Ne'im u Fadailu es-sahabe. U Kenzu je to 2577. hadis 6/100.)

 

Isto tako i hadis Ammara ibn Jasira kada kaže:

 

“Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: ‘Oporučujem onome ko je vjerovao u mene i potvrdio me, zaštitništvo Alija ibn Ebi Taliba, pa ko ga uzme za svog zaštitnika, pa mene je uzeo za zaštitnika, a ko mene uzme za zaštitnika pa Allaha je uzeo za zaštitnika. Ko ga bude volio, taj voli i mene, a ko bude mene volio taj voli Allaha. Ko ga bude mrzio pa mrzi i mene, ako mrzi mene pa mrzi i Allaha.‘”

(Taberani u El-Kebiru, Ibn Asakir u Tarihu; Kenzul-ummal, hadis 2571, 6/145)

 

Također, od Ammara, merfu' hadis:

 

“Bože, ko povjeruje u mene i potvrdi me, i uzme Alija ibn Ebi Taliba za zaštitnika, pa zaista njegovo je zaštitništvo je moje zaštitništvo, a moje je zaštitništvo Allahovo zaštitništvo.”

(Taberani u El-Kebiruod Muhamed ibn Ebi Ubejde ibn Muhameda ibn Ammara ibn Jasira on od oca, on od djeda on od Amara; Kenzu-l-ummal, hadis 2576, 6/155.)

 

Jedanputa je Poslanik, s.a.v.a., držeći govor rekao:

 

“O ljudi, zaista izvrsnost, čast, položaj i zaštitništvo pripadaju Allahovom poslaniku i njegovim potomcima, pa nemojte da vas laži odnesu.”

(Ebu Eš-Šejh ga prenosi u sklopu dugog hadisa, Ibn Hadžer prenosi ga u sklopu komentara ajeta o ljubavi prema Ehli bejtu,na 105. str. u Es-Savaiku el-muhrike. Pa dobro razmisli o njemu, o uzvišenom cilju koji slijedi te ne zaboravi riječi Poslanika, s.a.v.a., nemojte da vas laži odnesu.)

 

Isto tako, rekao je Poslanik, s.a.v.a.:

 

“U svakoj generaciji moga ummeta ima posjednika pravde moga Ehli bejta, koji čuvaju ovu vjeru od iskrivljenja što odvode u zabludu, i od tvrdnji onih koji se lažno predstavljaju, te od tumačenja neznalica. Znajte, vaši Imami su zbilja izaslanici ka Allahu, zato pazite koga šaljete kao izaslanike.”

 

(Prenosi ga El-Mula u Siri, a Ibn Hadžer u Es-Savaikuna 90. stranici, tumačeći ajet)

 

Rekao je Poslanik, s.a.v.a.:

 

“Ne idite ispred njih pa da stradate, ne odustajte od njih pa da propadnete, ne učite ih jer oni su učeniji od vas.” 

(Es-Savaiku el-muhrike, str. 148; Jenabi'u-l-meveddeti, str. 226; Zahairu-l-'ukba, Muhibuddin Et-Taberi, Eš-Šafei, str. 16. )

 

Također, je rekao:

 

“Učinite da moj Ehli bejt među vama bude poput glave spram tijela, i poput očiju spram glave, a glava se ne upravlja osim očima.”

(Prenosi ga grupa prenosilaca Sunena, preko Ebu Zerra. Prenosi ga Es-Sabban govoreći o prednostima Ehli bejta u Es'afu-r-ragibin; Šejh Jusuf En-Nebhani u Eš-Šerefu el-Mu'abed, str. 31; i drugi pouzdani prenosioci. Ovo je konkretan tekst o obaveznosti njihove uprave, i o tome da se do istine ne stiže osim preko njih )

 

Isto tako, rekao je:

 

“Učinite trajnom ljubav prema nama Ehli bejtu, pa zaista ko sretne Allaha voleći nas, ući će u Džennet našim zauzimanjem (šefaatom), tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, ne koristi čovjeku djelo osim sa spoznajom našeg prava.”

(Taberani u Evsatu, Sujutu u Ihjau-l-mejjitu, Nebehani u Erbei'unu, Ibn Hadžer u Savaiku, Jenabi'u-l-meveddeh, str. 293, 323, 326, 364; kao i više istaknutih alima. Zato dobro pogledaj u riječi Poslanika, s.a.v.a.: ne koristi čovjeku djelo osim sa spoznajom našeg prava, i reci mi koje je to njihovo pravo, kojeg Uzvišeni Allah čini uvjetom primanja djela? Zar to nije slušanje i pokoravanje njima? Zar to nije približavanje Bogu njihovim istinitim i pravim putem? Koje pravo će imati takav učinak osim vjerovjesništva i hilafeta? Međutim, izmoreni smo ljudima koji razmišljati ne znaju. Pa zaista smo Allahovi i zaista se Allahu vraćamo.)

 

Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.:

 

“Spoznaja Muhammedovog Ehli bejta je oslobođenje od Vatre, a ljubav Muhammedovog Ehli bejta je propusnica preko sirat ćuprije, (prihvatanje) zaštitništva Muhammedovog Ehli bejta, zaštita je od kazne.”

(Kadi Ajad u prvom poglavlju knjige Šife, str. 40. Ti znaš da se pod spoznajom Ehli bejta ne misli samo na imena i ličnosti, te da su oni Poslanikova familija. Jer i Ebu Džehl i Ebu Leheb su znali te stvari. Već misli se na to da znaš da su oni nakon Poslanika posjednici vlasti u mjeri Poslankovih riječi: “Ko umre a ne spozna Imama svoga vremena, umire neznabožačkom smrću.” A sa ljubavlju prema njima i sa njihovim zaštitništvom koji su spomenuti u hadisu misli se na ljubav i zaštitništvo koji se podrazumjevaju za istinske Imame, što je do kraja jasno.)

 

Rekao je Poslanik, s.a.v.a.:

 

“Čovjek neće kročiti ni koraka – na Sudnjem danu – a da neće biti pitan o četiri stvari. O životu – kako ga je proveo, o tijelu - u šta ga je istrošio, o imetku - kako ga je trošio i odakle ga je sticao, i o ljubavi prema nama, Ehli bejtu.”

(Da nemaju od Allaha dat položaj koji iziskuje poslušnost i pokornost, ne bi ljubav prema njima bila na ovom stepenu važnosti. Ovaj hadis prenosi Taberani od Ibn Abbasa, kao i Sujuti u Ihjau-l-mejjitu, str. 115, Nebehani u El-Erbeinu, kao i mnogi drugi istaknuti prenosioci. Menakibu Ali ibn Ebi Talib, str. 119, hadis 157. El-Menakib, Havarizmi Hanefi, str. 53, 56; Maktalu Husejn, Havarizmi, 1/42; El-Fusulu el-Muhimmetu, Ibn Sabag el-Maliki, str. 109; Madžma'u ez-zavaid, 10/146; Kifajetu-t-Talib, Kindži eš-Šafi'i, str. 324; Tarihu Dimešk, 2/159, hadis 644; Faraidu-s-simtajn, 2/301, hadis 557.)

 

Rekao je Resulullah, s.a.v.a.:

 

“Kada bi čovjek cio život posteći stajao između rukna i mekama u namazu, a mrzio bi Ehli bejt Muhammedov, ući će u Vatru.”

 

(Ihjau-l-mejjit bifadaili Ehli bejti, Hafiz Sujuti, str. 18, hadis 11; El-Erbeinu erbein min ehadisi sejjidu-l-murselin, Jusuf en-Nebehani, str. 215, hadis 7. Ovaj je hadis sličan onome kojeg si već čuo – tako mi Onog u čijoj ruci je moja duša, neće čovjeku koristiti njegovo djelo osim sa spoznajom o našem pravu – ukoliko ova mržnja ne bi bila mržnja Boga, u tom slučaju djela onog koji mrzi ne bi propala, bez obzira što bi stajao između rukna i mekama, što bi klanjao i postio. Da Imami Ehli bejta nisu nasljednici Vjerovjesnika, s.a.v.a., oni ne bi imali ovaj stepen.

Hakim i Ibn Haban u svom Sahihu – kao i Nebehani u Erbeinu i Sujuti u Ihjau – prenose od Ebu Seida da je Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, ko god bude mrzio Ehli bejt ući će u Vatru” 

Taberani – kao i Nebehani u Erbeinu i Sujuti u Ihjau – prenosi predaju od Imama Hasana, a.s., da je rekao Muaviji ibn Hadiždu: “Čuvaj se mržnje prema Ehli bejtu, jer Allahov Poslanik je rekao: Ko god nas bude mrzio, i ko god bude ljubomoran na nas, bit će na Sudnjem danu protjeran sa Izvora (havda) vatrenim bičom.”  Isto tako prenose Taberani u Evsatu i Sujuti u Ihjau i Nebehani u Erbeinu kao i drugi, kako je Poslanik držao govor u kojem je kazao: “O ljudi, ko bude mrzio Ehli bejt, Allah će ga na Sudnjem danu proživjeti kao jevreja.”

 

Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao:

 

“Ko umre voleći Ehli bejt, umro je kao šehid, znajte, ko umre voleći Ehli bejt umro je a grijesi su mu oprošteni, znajte, ko umre voleći Ehli bejt, umro je kao pokajnik, znajte, ko umre voleći Ehli bejt umro je kao vjernik usavršenog imana, znajte ko umre voleći Ehli bejt, melek smrti će ga obradovati viješću o Džennetu, a zatim i Munkir i Nekir, znajte ko umre voleći Ehli bejt bit će odveden prema Džennetu, kao što mlada biva odvedena u kuću svoga muža, znajte ko umre voleći Ehli bejt u kaburu će mu biti otvorene dvije kapije prema Džennetu, znajte ko umre voleći Ehli bejt, Allah, s.v.t., će njegov mezar učiniti mjestom obilaska meleka milosti, znajte ko umre voleći Ehli bejt umro je u (skladu sa) sunnetom i u zajednici (muslimana). Znajte ko umre mrzeći Ehli bejt, doći će na Sudnji dan a na čelu će mu pisati: izgubio je nadu u milost Božiju...

(Tefsir Sa'lebi, 8/314, pored ajeta o ljubavi prema Ehli bejtu; Tefsir Kaššaf, Zamahšeri, 4/220; Nuru-l-ebsar, Šeblendži, str. 104; Jenabi'u-l-meveddeti, str. 27, 263, 369; Ihkaku-l-hakki, Tusteri, 9/486; Feraidu-s-simtajn, 2/255, hadis 524.)

 

..pa do kraja izvrsnog govora, s kojim je Poslanik, s.a.v.a., želio preusmjeriti zalutale hirove. Sadržaj svih ovih hadisa su mutevatir, pogotovo putem čistog Ehli bejta. I ne bi im bio potvrđen ovaj položaj, kada ne bi bili Allahovi očiti dokazi, i pitka vrela Njegovog šerijata, i zamjenici su na mjestu Allahova poslanika u njegovim naredbama i zabranama, oni su poput njega u najočitijem ispoljavanja njegova puta. Pa ko njih voli zbog toga voli Allaha i Njegova poslanika, a ko ih mrzi, taj mrzi Allaha i Poslanika.

 

Rekao je Poslanik, s.a.v.a.:

 

“Voli nas samo bogobojazni vjernik, a mrzi na samo licemjerni nesretnik.”

(Es-Savaiku el-muhrike, Ibn Hadžer Hejsami, 2/500.)

 

Zbog toga je Farazdak rekao o njima:

 

Od skupine koju voljeti je vjera, mrziti

nevjera, blizina im spas i utočište,

ako se broje bogobojaznima budu im imami,

ili kaže: ko su najbolji ljudi svijeta kaže: oni.

 

Imam Ali, a.s., je govorio:

 

“Zaista ja i moji potomci čisti, i dobri moga Ehla, najmilosrdniji smo od svih kao djeca, a najučeniji ljudi kao odrasli. Nama Allah negira laž, nama Allah čupa zube bijesnih vukova, nama vas Allah spašava poniženja zatočeništva i raskida okove s vratova vaših. Nama Allah započinje i završava.”

(Kenzu-l-ummal, 6/396, hadis 6050.)

 

Za davanje prednosti njima ispred drugih dovoljno nam je to što ih je Allah, s.v.t., stavio ispred drugih, učinivši čak salavat na njih dijelom obaveznog namaza svim ljudima. Tako da namaz bez salavata nije ispravan nikome, bio to Siddik, ili Faruk, bio s jednim, sa dva ili više svjetala. Šta više, svako ko čini ibadet Allahu, kroz ono što je On naredio, mora Ga usred namaza obožavati salavatom na njih, kao što Ga obožava sa dva šehadeta. Ovo je položaj pred kojim su pognuta lica ummeta, pred kojim su spušteni pogledi kada se spomene neko od Imama.

Rekao je Imam Šafija, r.a.:

 

O Ehli bejte Resulullaha, voljeti Vas je farz,

propis od Allaha u Kur'anu, objavljen.

Dovoljno Vam za veličinu prednosti

ko u namazu nema salavat nema ni namaz.

 

 

 (Es-Savaiku-l-muhrike, Ibn Hadžer Hejsami, 2/435; Šerefu-l-mueddeb li Ali Muhammed, Nebehani, str. 88; Es-Sadi min bahri fadaili beni en-nebiji el-hadi, Ebu Bekr Šehabuddin El-Hadremi, str. 71.)

 

Za sada je u ovoj mjeri dovoljno, od onoga što je došlo u svetom sunnetu od dokaza obaveznosti prihvatanja njihovog puta, i kretanja njihovim načinom. U Allahovoj knjizi jasni ajeti također ukazuju na tu obaveznost. Prepuštamo ih na svjedočenje vama i vašem istančanom umu. A vi ste od onih kojima je dovoljan indikativan pogled, i pored miga nema potrebe za ukazivanjem. Svaka hvala pripada Gospodaru svijetova. Nek ti je selam.