Vlast Alija spomenuta u Kur'anu

 

Uzvišeni Allah kaže:

“Vaši vladari su samo Allah i Poslanik Njegov i oni koji vjeruju, i koji dok molitvu obavljaju zekat daju, a oni su na rukuu (u namazu). Onaj ko za vladara i zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike - pa, Allahova strana će svakako pobijediti.” (Ma'ide, 55- 56)

 

Prenosi Imam Ebu Ishak Saalebi u svom velikom tefsiru (Ebu Ishak Ahmed ibn Muhammed ibn Ibrahim Nejšaburi Saalebi umro 337. h. Ibn Halkan za njega kaže: Bio je neuporediv i jedinstven u svom vremenu u tefsiru i vjerodostojnom prenošenju.) sa senedom do Ebu Zerra Gaffarija kaže:

 

“Čuo sam Božijeg Poslanika, s.a.v.a., sa ova dva uha, a ako nisam neka ogluhnem i vidio sam ga sa ova dva oka, a ako nisam neka oslijepim, da kaže: Ali je vođa vjernika, a borac protiv nevjernika, pomognut je onaj ko njega pomogne, a ponižen je onaj ko njega ponizi.’ Klanjao sam sa Božijim Poslanikom toga dana, onda je u džamiju ušao neki siromah pitajući za pomoć.

Niko mu ništa nije dao.

Ali je tog momenta bio na rukuu, pa mu je dao znak malim prstom na kojem je bio prsten. Ovaj siromah je došao i uzeo prsten sa njegovog malog prsta. Onda je Poslanik, s.a.v.a., ponizno zamolio Allaha, dž.š.:

“Dragi Bože, i moj brat Musa Te je molio: ‘Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja, i olakšaj zadatak moj, odriješi uzao sa jezika mog da bi razumjeli govor moj i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje Haruna, brata mog, osnaži me njime i učini drugom u zadatku mome, da bismo Te mnogo hvalili i da bismo Te mnogo spominjali. Ti, uistinu, znaš za nas.’, i onda si mu objavio

: ‘Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa!’ Dragi Bože, ja sam Tvoj rob i poslanik, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje Alija i osnaži me njime!’

Ebu Zerr kaže: ‘Tako mi Allaha, Božiji Poslanik nije završio posljednju riječ ove svoje dove, a spustio se Džibril sa ovim ajetom:

‘Vaši vladari su samo Allah i Poslanik Njegov i oni koji vjeruju, koji molitvu dok obavljaju zekat daju, a oni su na ruknu. Onaj ko za vladara i zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike - pa, Allahova strana će svakako pobijediti.’”

(Prenose svih šest sahiha, Sahih Nesai, Musned Ahmed, Ibn Hadžer u Es- savaik, a prenosi i Ibn Ebi Hadid u Šerhu Nehdžu-l-belage.)

 

Kod šija nema nikakve sumnje da je ovaj ajet objavljen o Aliju, a što prenose Imami Ehli-bejta. Ovo se prenosi u mnogim knjigama koje su priznate kod šija, kao što su:

 

1. Biharu-l- envar, Medžlisi

2. Isbatu-l-hudat, Hurr Amuli

3. Tefsiru-l-mizan, Tabatabai

4. Tefsiru-l-kašif, Muhammed Dževad Mugnije

5. El-Gadir, Allama Emini i mnoge druge njegove knjige

 

Da ovaj ajet govori i odnosi se na Imama Alija, prenose i mnoga ulema ehli sunneta , a ja ću ovdje navesti samo učenjake iz područja tefsira:

 

1. Tefsir el-Keššaf, Zamahšeri, svez. 1., str. 649.

2. Tefsir Taberi, svez. 6., str. 288.

3. Zadu-l-mesir fi ilmi-1-tefsir, Ibn Dževzi, svez. 2., str. 383.

4. Tefsir Kurtubi, svez. 6., str. 219.

5. Tefsir Fahru Razi, svez. 12., str. 26.

6. Tefsir Ibn Kesir, svez. 2., str. 71.

7. Tefsir Nesefi, svez. 1., str. 289.

8. Ševahidu-l-tenzil, Haskani Hanefi, svez. s, str. 161.

9. Ed-derra-l-mensur fi tefsiri-l-mensur, Sujuti, svez. 2., str. 293.

10. Esbabu- n-nuzul, Imam Vahidi, str. 148.

11. Ahkamu-l-Kur'an, Džessas, str. 4., str. 102.

12. Et-teshil li ulumu-l-tenzil, Kelebi, svez. 1., str. 181.

Ono što nisam spomenuo od knjiga ehli sunneta mnogo je više od ovoga što sam naveo.