Redž'a (povratak u život)

 

O ovome govore samo šije i ja sam to tražio u knjigama sunija, ali nisam ništa našao. Kod vjerovanja u ovo pitanje oni se oslanjaju na predaje koje prenose Imami Ehli-bejta - neka je mir na njih! - da će Allah, dž.š., oživiti neke vjernike i neke zločince da bi se vjernici osvetili njihovim neprijateljima i Allahovim neprijateljima na dunjaluku, prije ahireta.

 

Ako su vjerodostojne ove predaje, a jesu vjerodostojne i mutevatir kod šija, ehli sunnet nije obavezan da vjeruje u njihovu vjerodostojnost a tim i da vjeruju u ovo, jer Imami Ehli-bejta su ovo pripovijedali od svoga djeda, s.a.v.a.

 

Mi smo se obavezali na pravedno istraživanje i nepristrasnost, pa zato njih ne obavezuje sem onog što su sami sebe obavezali da vjeruju i što prenose u svojim sahihima. Predaje koje govore o povratku u život, oni ne prenose i oni su slobodni u vjerovanju u ovo. Šije nikom ne nameću da vjeruju u povratak u život prije ahireta, niti kaže da je nevjernik onaj ko ne vjeruje, zato je bespotrebno svo ovo prigovaranje šijama.

 

Oni neke ajete tumače tako da se slažu s ovim vjerovanjem kao ajet:

“A na dan kada od svakog naroda sakupi gomilu onih koji su dokaze Naše poricali, oni će biti zadržani.” (Naml, 83)

 

U Tefsiru Kummija je došlo od Ibn Amira od Hammada od Ebu Abdulaha Džafera Sadika da kaže:

“Šta ljudi kažu o ovom ajetu: ‘A na dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu.’?

Rekao sam: ‘Kažu da je to Sudnji dan.’

Rekao je: ‘Nije tako, to je redž'a (povratak u život prije ahireta).

Hoće li Allah na Sudnjem danu sakupiti od svakog naroda gomilu, a ostale ostaviti?

Ajet o Sudnjem danu je ‘a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili.’” (Kahf, 47)

 

U knjizi Akaidu-l-imamija od Sejjid Muhameda Rida Muzafera piše:

“Ono što vjeruju šije imamije, uzimajući od Imama Ehli-bejta, jeste da će Allah povratiti neke ljude na dunjaluk u oblicima u kojima su bili, jedne će učiniti dostojanstvene, a druge će poniziti. Slavit će se oni koji su bili na putu istine za razliku od onih koji su bili na putu laži i oni kojima je nepravda učinjena od onih koji su je činili.

To će se desiti kada se pojavi Mehdi. Vratiće se samo oni čiji je iman dostigao visok stepen i oni koji su činili najveći fesad. Poslije toga ići će prema smrti, zatim slijedi proživljenje i ono što zaslužuje, nagradu ili kaznu.

O tome Allah govori u Kur'ani Kerimu, kada oni koji su bili vraćeni, a nisu se popravili, pa su opet zaslužili Allahovu kaznu, žele da se vrate treći put da se poprave, pa kažu: ‘Gospodaru naš’ - reći će oni – ‘dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, pa ima li ikakva načina da se izađe?’ (Mumin, 11)”

(Akaidu- l-imamija, Muzaffer, str. 80., vjerovanje 32.)

 

Želim reći ako sunije ne vjeruju u redž'a, dajem im puno pravo, ali nemaju pravo da prigovaraju šijama zbog toga što vjeruju, jer oni imaju potvrđene jasne tekstove o tome. Onaj ko ne zna nešto po nekom pitanju i nema dokaze protiv onoga ko zna o tome, poput je neznalice koji nema argumenta protiv učenjaka, nevjerovanje u nešto nije dokaz da je to lažno. Koliko je samo jasnih dokaza kod muslimana, a u koje ne vjeruju hrišćani i jevreji! Koliko je samo vjerovanja i predaja kod ehli sunnata vel džemaata, posebno o evlijama, dobrim ljudima, osnivačima tarikatskih redova, koje se čine nemoguće, ipak ne znači da vjerovanje sunija zaslužuje prigovoranje i klevetanje.

 

Redž'a ima potvrdu u Kur'ani Kerimu i sunnetu, i nije nemoguće za Allaha, dž.š., da učini, a On nam je već davao takve primjere kao:

“Ili za onog, koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada, povikao: ‘Kako će Allah oživjeti ove što su pomrli?’ I Allah učini te on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživi.” (Bekare, 259)

 

Ili Allahove riječi:

 

“Zar nisi čuo o onima koji su iz straha od smrti iz zemlje svoje pobjegli - a biješe ih na hiljade. Allah im je rekao: ‘Pomrite!’- a poslije ih je oživio.” (Beqare, 243)

 

Allah, dž.š., je usmrtio neke iz Beni Israila, a onda ih proživio. O tome kaže:

“I kada ste uglas rekli: ‘O Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo!’ - munja vas je ošinula, a vidjeli ste. Zatim smo vas, poslije smrti vaše, oživjeli da biste zahvalni bili.” (Beqare, 56) O stanovnicima pećine, koji su bili mrtvi više od tristo godina, Allah kaže: “Poslije smo ih oživili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili.” (Kahf, 12)

 

Allahova knjiga govori da se redž'a dešavao kod prijašnjih naroda, i nije nemoguće da se desi i kod Muhammedova ummeta, a to potvrđuju Imami Ehli-bejta. Oni znaju i istinu govore. Jedni kažu da je redž'a vjerovanje u seobu duša, što neki vjernici tvrde. To je očiti fesad i laž, a time žele da kleveću i prigovaraju šijama.

 

Jer onaj ko vjeruje u seobu duše, ne kaže da se čovjek vraća na dunjaluk u svom tijelu i obliku, nego da duša ide u neko drugo tijelo, koje se nanovo rađa, ili čak da se duša preseljava u životinju.

Ovo je daleko od svakog islamskog vjerovanja, muslimana koji vjeruje da će Allah proživiti mrtve iz kabura s njihovim tijelima i njihovim dušama. Redž'a nema nikakve sličnosti sa reinkarnacijom, a to su tvrdnje neznalica ili zlonamjernika.