Očekivani Mehdi

 

Ovo je još jedno od pitanja koje sunije prigovaju šijama. Neki su otišli dotle da se ismijavaju s ovim, jer oni vjeruju u nemogućnost da neko od ljudi bude živ dvaneast stoljeća i skriven od pogleda ljudi. Neki naši suvremenici su rekli da su šije izmislili ideju o odsutnom Imamu koji će ih spasiti, a sve zbog nasilja vladara i njihovih zločina. Budući da nema snage koja bi im se mogla suprostavljati, šije su se u očaju predali želji da se pojavi Mehdi koji će Zemlju ispuniti pravdom i osvetiti se njihovim neprijateljima.

 

Posljednjih godina mnogo se govori o ovome, a posebno nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu. Muslimani, a posebno obrazovana omladina na svim mjestima se počela pitati o tome da li je Mehdi istina i da li postoji u islamskom vjerovanju ili su ga izmislili šije? Uprkos tome što je šitska ulema pisala i prije, a i sada (Kao šehid Muhamed Bakir Sadr u svojoj knjizi Bahs havle Mehdi.) o Mehdiju, uprkos kontaktima sunija sa njihovom braćom šijama na mnogobrojnim konferencijama i seminarima o različitim pitanjima akaida, tema o Mehdiju je za mnoge ostala zagonetka, jer se nisu navikli da čuju predaje kao što su ove o Mehdiju. Dakle, šta islamsko vjerovanje kaže o očekivanom Mehdiju?

 

Istraživanje o ovome pitanju se djele na dvije vrste: Prvo je vezano za istraživanje o Mehdiju kroz Kur'an i sunnet, a drugo je vezano za istraživanje o njegovom životu, skrivenosti i pojavljivanju. Prvo: Šije i sunije su saglasni da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., donio radosnu vijest o njemu i poučio ashabe da će Allah, dž.š., učiniti da se on pojavi pred Sudnji dan. Hadise o Mehdiju prenose i šije i sunije u svojim sahihima i musnedima. Pa ću ja, po svom običaju, navoditi samo one dokaze koji su potvrđeni kod ehli sunneta vel džemaata.

 

U Sunenu Ebu Davud stoji:

“Kada bi na dunjaluku preostao samo jedan dan, Allah, dž.š., bi ga produžio da pošalje čovjeka iz mog Ehli-bejta čije ime se slaže s mojim imenom, a ime njegovog oca s imenom mog oca, on će Zemlju ispuniti pravdom i poštenjem kao što je bila ispunjenja nepravdom i zločinima.”

(Sunen Ebu Davud, svez., 2., str. 422.)

 

U Sunenu Ibn Madža Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže:

“Zaista je nama, Ehli-bejtu, Allah, dž.š., odabrao ahiret na dunjalukom. Moj Ehli-bejt će poslije mene susresti se s mnogo nevolja sve dok ne dođe narod sa istoka i nosiće crne zastave, pitaće da im se da dobro, ali im neće dati, boriće se i pobijediti. Onda će im se dati ono za što su pitali, ali oni to neće prihvatiti, dok je ne predaju čovjeku iz mog Ehli-bejta koji će Zemlju ispuniti pravdom onako kako je bila ispunjena nepravdom.”

(Sunen Ibn Madže, svez. 2, hadis br. 4082. i 4087.)

 

Prenosi Ibn Madže u svom sunenu:

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Mehdi je od nas, Ehli-bejta, Mehdi je od Fatiminog potomstva.”

 

Sahih Tirmizi prenosi: Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Doći će čovijek iz mog Ehli-bejta, ime mu se slaže s mojim, kada bi preostao samo jedan dan na dunjaluku, Allah bi ga produžio da se pojavi ovaj čovjek.”

(El-Džamiu-s-sahih, Tirmizi, svez. 9., str. 74. i 75.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Neće nestati dunjaluka dok Arapima ne zavlada čovjek iz mog Ehli-bejta čije će se ime slagati s mojim imenom.”

 

Imam Buharija prenosi u svom Sahihu, kaže:

“Obavijestio nas je Ibn Bekir, pripovijedao nam je Lejs od Junusa od Ibn Sihada od Nafia, oslobođenog roba Katade Ensarije da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Kako ćete vi kada vam dođe sin Merjemin, a među vama je vaš Imam od vas." 

(Sahih Buhari, svez. 4., str. 143., pogl. Silazak Isa ibn Merjem )

 

Pisac Gajetu-l-memul kaže:

“Među prijašnjom, a i sadašnjom ulemom je bilo poznato da će se pred Sudnji dan pojaviti čovjek iz Ehli-bejta koji se zove Mehdi. Hadise o Mehdiju prenose poznati ashabi, a zapisali su ih u svojim knjigama veliki muhaddisi, kao: Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Taberani, Ebu Jaaia, Bezzar, Imam Ahmed ibn Hanbel, Hakim r.a., a pogriješili su oni koji su hadise o Mehdiju proglasili slabim hadisima.”

 

Hafiz u Fethu-l-bari kaže:

“Predaju o Mehdiju prenosi veliki broj prenosilaca, i da je on iz ovog ummeta i da će Isa sin Merjemin sići i klanjati za njim, a Mehdi će biti imam.”

(Fethu-l-bari, svez. 5., str. 362.) Ibn Hadžer Hejsemi u Es-Savaiku-l-muhriku kaže: “Hadisi u kojima se spominje pojava Mehdija su mnogobrojni i prenosi ih veliki broj prenosilaca tako da ne mogu biti lažni.” (Es-Savaiku-l- muhrika, Ibn Hadžer, svez. 2., str. 211.)

 

Ševkani u ‘Risaletu Tevhid fi tevafur ma džae fil muntaziri we dedždžali wel mesihi’, a poslije navođenja hadisa o Mehdiju kaže:

“Sve što smo naveli, prelazi granicu tevatura (veliki broj prenosilaca tako da se smatra vjerodostojnim), kao što nije skriveno nikome ko želi vidjeti.”

 

Šejh Abdulhakk u Lemhat kaže:

“Vjerodostojni hadisi o Mehdiju da je on iz Ehli-bejta od poroda Fatimina su dostigli tevatur.”

(Margina Sahih Tirmizi, svez. 2, str. 46.)

 

U knjizi Isafu-r-ragibi Šabban kaže:

“Vijesti o pojavi Mehdija su prenesene od Poslanika, s.a.v.a., i da je on iz Ehli-bejta i da će Zemlju napuniti pravdom.”

(Isafur-ragibin, svez. 2, str. l40.)

 

U Sebaiku-z-zeneb Suvejdi kaže:

“Ulema se složila da će se Mehdi pojaviti pred Sudnji dan, da će Zemlju napuniti pravdom, a hadisi o njegovom pojavljivanju su mnogobrojni.”

(Sebaikuz-zeheb, str. 78.)

 

Ibn Haldun u svojoj Mukaddimi kaže:

“Poznato je među svom ulemom kroz stoljeća da se pred Sudnji dan mora pojaviti čovjek iz Ehli-bejta koji će podržati vjeru, pokazati pravednost i zvaće se Mehdi.”

(Mukaddime, Ibn Haldun, str. 367.)

 

Hadis o Mehdiju, od savremenika, prenosi muftija Ihvanu-lmuslimina, Seijid Sabik u svojoj knjizi El-akaidul islamijja i ideju o Mehdiju smatraju islamskim vjerovanjem u koje se mora povjerovati. Šitske knjige prenose toliki broj hadisa o Mehdiju da je rečeno da ni o čemu nije više preneseno od Poslanika, s.a.v.a., kao o Mehdiju.

 

Istraživač Lutfullah Safii u Muntehabul eser prenosi hadis o Mehdiju iz više od 60 izvora knjiga ehli sunneta vel džemaata, a između ostalih iz šest sahiha i više od 90 šitskih izvora, između ostalih i iz četiri osnovne knjige.

 

A sada što se tiče druge vrste istraživanja, a vezana je za Mehdijevo rođenje, život i skrivenost i to da nije umro, i ovaj dio ne poriče neka od uleme ehli sunneta i vjeruju da je Mehdi Muhamed ibn Hasan Askeri, dvanaesti Imam Ehlibejta, rođen i da je još uvijek živ, i da će se pojaviti pred Sudnji dan, da će Zemlju ispuniti pravdom i poštenjem, i da će njime Allah potpomoći Svoju vjeru, i po tom oni se slažu sa tvrdnjama šija, a oni su sljedeći:

 

1. Muhjuddin ibn Arebi, Futuhat Mekijj.

2. Sebt ibn Dževzi, Tezkiretu havas

3. Abdulvehab Šaarani, Aakaidul ekabir

4. Ibn Haššab, Tavarih mevalidil einneti ve vefejatuhum

5 . Muhamed Buhari Hanefi, Faslul hitab

6. Ahmed ibn Ibrahim Belazri, El-hadis el-muteselsil

7. Ibn Sabbag Malik, El- fusul el-muhimma

8. Arif Abulrahman, Miratul esrar

9. Kemaluddin ibn Talha, Metalib ussuul fi menakib ali rresul

10. Kanduzi Hanefi, Jenabiul meveddeti Ako biste istraživali našli biste još uleme ehli sunneta i više od ovog što smo mi spomenuli koji kažu da se Mehdi rodio, da je živ i da će se pojaviti pred Sudnji dan.

 

Nakon ovog ostaju samo oni koji negiraju njegovo rođenje i da je živ, poslije njihova priznanja vjerodostojnosti hadisa. Ali, oni nisu dokaz protiv onih koji kažu da je Mehdi živ i da će se pojaviti. Kur'ani Kerim ne negira pretpostavku kao ovu. Koliko je primjera Allah, dž.š., dao slično ovome onima koji imaju razum, ali ne razmišljaju da bi se oslobodili i uvjerili i prihvatili da je Allah moćan da sve uradi.

 

Musliman, čije srce je ispunjeno imanom, ne ostaje zbunjen i začuđen da je Allah usmrtio Uzejra 100 godina, zatim ga proživio i kad je pogledao u hranu i piće našao je da se nije pokvarilo, nego je bilo onakvo kako je on donio.

 

A kada je pogledao u svog magarca vidio je kako je Allah skupio i sastavio njegove kosti i meso, pa se vratio onakav kakav je bio, nakon što su njegove kosti bile u prah pretvorene i kada mu se to sve pokazalo, Allah, dž.š., mu je rekao:

“Znaj da je Allah u svemu moćan.”

 

Subhanallah, kako se Uzejr brzo promijenuo u odnosu na ono kada je prošao pored porušenog sela, začudio se rekavši:

“Zar će Allah proživjeti ovo poslije smrti?”

 

Musliman koji vjeruje Kur'ani Kerim neće se čuditi kako je Ibrahim, a.s., rasparčao pticu na komadiće, a njihove dijelove razbacao po brdima pa kada ih je pozvao, one su mu doletjele.

 

Musliman neće smatrati nemogućim da vatra postane hladna i da ne sagori Ibrahima, a.s., u njoj bačenog.

Allah, dž.š., je rekao vatri: “O vatro, budi hladna spasonosna!”

 

Musliman se neće začuditi to što je Isa, a.s., rođen bez oca i da je sada živ, nije umro i da će se vratiti na Zemlju pred Sudnji dan.

 

Musliman se ne smije čuditi što je Isa, a.s., oživio mrtvaca, a izliječio gubavca i slijepca. Neće se čuditi što je more rastavio Musau, a.s., i Beni Israilu pa su prešli između rastavljenog mora bez ikakvih problema, i što se njegov štap pretvorio u zmiju, a voda Nila u krv.

 

Muslimana ne smije zbuniti to što je Sulejman, a.s., razgovarao sa pticama, džinima i mravima, a njegovo prijestolje je nosio vjetar, a prijestolje Belkise je donio za trenutak. Musliman se ne čudi što je Hidr, a.s., živ, nije umro i susreo se sa Musaom, a.s.

 

Musliman ne smije smatratiti neobičnim to što je Iblis - neka je Allahovo prokletstvo na njega! - živ, nije umro, a stvoren je prije Adema, a.s., i još uvijek postavlja zamke ljudima od kad je stvoren, pa do svog nestanka. Pored toga, šejtan je skriven, nije ga niko ni vidio niti će ga iko vidjeti uprkos njegovim pokuđenim djelima, a on vidi sve ljude.

 

Musliman vjeruje u ovo sve i ne smatra ga neobičnim. Da li onda smatra neobičnim postojanje i srivenost Mehdija na jedno vrijeme, a zbog mudrosti koju Allah, dž.š., zna. Ima još toga neobičnog što Kur'an spominje, a mi smo naveli samo neke primjere, a što oni ne bi mogli uraditi kad bi se svi okupili.

To je Allahovo stvaranje i Njegovo djelo, On može sve i ništa ga ne spriječava, bilo na nebesima ili na Zemlji, i muslimani u to vjeruju jer oni vjeruju u sve što je u Kur'anu, bez izuzetka. Šije bolje poznaju sve što se tiče Mehdija, jer je on njihov Imam, živjeli su s njim kao što stanovnici Mekke bolje poznaju njene stanovnike.