Komentar o hilafetu okviru kada i kadera

 

U svemu ovome je čudno da ehli sunnet ve-l-džemaat uprkos svom vjerovanju u kada i kader i da je Allah taj koji upravlja Svojim robovima u njihovim djelima i da oni nemaju pravo izbora ni u čemu, kada dođe na red pitanje hilafetu oni tvrde da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., umro i ostavio muslimanima šuru da sami odaberu koga hoće za svoga vođu.

 

Šije vjeruju u sasvim suprotno, da uprkos njihovom vjerovanju da čovjek ima pravo izbora u svojim djelima i da Allahovi robovi rade ono šta hoće (naravno u okviru nije ni prisila, niti prepuštanje, nego nešto između) po pitanju hilafeta oni tvrde da ljudi nemaju pravo izbora! Ovo izgleda kao da je kontradiktorno kod ove dvije strane na prvi pogled, a uistinu nije tako. Kada sunije tvrde da je Allah taj koji upravlja Svojim robovima u njihovim djelima u kontradikciji su sa stvarnošću, jer je kod njih Allah stvarni taj koji ima pravo izbora, ali ljudima je ostavljen iluzorni izbor, pa onaj ko je odabrao Ebu Bekra za halifu na dan Sekife, jeste Omer, zatim i neki ashabi, a ustvari oni su samo izvršioci Allahove volje koja ih je učinila sredstvom, po njihovom mišljenju.

 

A šije, kada tvrde da je Allah dao pravo izbora Svojim robovima u njihovim djelima, ne dolaze u kontradikciju kada kažu da je hilafet po izboru Allaha, dž.š.:

“Tvoj Gospodar stvara šta hoće i izabire, a oni nemaju pravo birati.” Hilafet je kao i poslanstvo, nije djelo ljudi niti je njima dato da biraju. Pa kao što Allah bira poslanike među ljudima i šalje ih njima, isto je i po pitanju nasljednika poslanikova. Ljudi se mogu pokoriti Allahovoj naredbi, a mogu i ne poslušati, kao što se uistinu i dešavalo za vrijeme poslanikova života u svim vremenima. Ljudi su slobodni da prihvate Allahov izbor.

 

Pravi vjernik prihvata ono što Allah odabere, a nevjernik u blagodati svog Gospodara, odbija ono što Allah odabere. Allah, dž.š., kaže:

“Onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesrećan biti, a onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti. ‘Gospodaru moj’, - reći će – ‘Zašto si me slijepim oživio kad sam vid imao?’ ‘Evo zašto’, - reći će On. ‘Dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.’” (Ta Ha, 123-126)

 

Zatim, pogledam ovu teoriju ehli sunneta, po ovom pitanju, nikog ne okrivljuju za sve što se desilo i što se još uvijek dešava zbog hilafeta od prolijevanja krvi muslimana i skrnavljenja islamskih svetinja, jer kako oni kažu, sve to je od Allaha, dž.š. Neki su to prokomentarisali, oni koji tvrde da su učeni, Allahovim riječima:

“A da je Gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili.” (An'am, 112)

 

A postavka šija stavlja odgovornost na vrat svakog onog ko prouzroči zastranjenja i skretanje s pravog puta, svakog ko odbije poslušati Allahovu naredbu, svakog po veličini njegova tereta i tereta onog koga slijedi u novotarijama sve do Sudnjeg dana.

 

“Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado.” (Hadis) A Allah, dž.š., kaže: “I zaustavite ih, oni će biti pitani.” (Saffat, 24)