Imamet u Poslanikovom sunnetu

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je mnogo govorio o imametu, što prenose i sunije i šije u svojim knjigama i musnedima. Nekad o imametu govori upotrijebivši riječ imamet, nekad hilafet, nekad vilajet (vođenje) ili imaret (upravljanje).

 

O imametu Božiji Poslanik kaže:

“Najbolji vaši imami su oni koje vi volite i koji vas vole, na koje vi donosite salavate i koji na vas donose salavate. A najgore vaše vođe su oni koje vi mrzite, a i oni mrze vas, koje vi proklinjete, a i oni proklinju vas.”

Rekli su: “Božiji Poslaniče, hoćemo li im se suprotstaviti sabljom?” Odgovorio je: “Ne, sve dok medu vama obavljaju namaz.”

(Sahih Muslim, svez. 6., str. 24., pogl. Hijaru-l-eimma ve širaruhum.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Poslije mene će biti vođa koji neće slijediti moju uputu, niti oponašati moj sunnet. Među njima će biti ljudi čija srca su šejtanska srca u ljudskom tijelu.”

(Sahih Muslim, svez. 6., str. 20., pogl. Emr bi luzumi-ldžemaati inde zuhuri-l- fiten.)

 

O hilafetu je Poslanik, s.a.v.a., rekao:

“Vjere će biti i kada dođe kijametski dan ili vi ćete imati dvanaest halifa, svi iz plemena Kurejš.”

(Sahih Muslim, svez. 6., str. 4., pogl. En- nas tebeu li Kurejš.)

 

Od Džabira ibn Semre kaže:

Čuo sam Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da kaže: “Islam će imati ugled dok ima dvanaest halifa.”, zatim je rekao riječ koju nisam razumio, pa sam upitao svog oca: “Šta kaže?” Rekao je: “Svi iz plemena Kurejš.”

(Sahih Muslim, svez. 6., str.3.; Sahih Buhari, svez. 8., str. 105 i 128)

 

O upravljanju (imaretu) Poslanik, s.a.v.a., kaže:

“Imaćete one koji će upravljati, pa ćete ih upoznati i zanijekati. Ko upozna, oslobođen je, a ko zaniječe propapo je. Ko bude njima zadovoljan i slijedi ih spašen je.“ Rekli su: ‘Hoćemo li se boriti protiv njih?’ Rekao je: ‘Ne, sve dok obavljaju namaz."

(Sahih Muslim, svez. 6., str. 23., pogl. Vudžubu-l- inkar ale-lumerai.)

 

Poslanik, s.a.v.a., još kaže upotrijebivši riječ imaret:

“Biće dvanaest emira, upravljača, svi iz plemena Kurejš.”

(Sahih Buhari, svez. 8., str. 127., pogl. Istihlaf.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a., upozorava svoje ashabe:

“Željećete upravljanje, a na Sudnjem danu to će biti kajanje, blago dojilji, a nesretno je ono što je odbijeno od dojenja.”

(Sahih Buhari, svez. 8., str. 106., pogl. Ma jukrehu ale-l- hirsi ale-l- imare.)

 

Hadis u kojem se koristi riječ vilajet (vođenje):

“Nijedan vođa koji je uzeo da se brine o muslimanima, a umro je varajući ih, neće biti a da mu Allah ne zabrani Džennet.”

(Sahih Buhari, svez. 8., str. 106., pogl. Ma jukrehu ale-l- hirsi ale-l- imare.)

 

Hadis sa riječju vilajet:

“Narod je djelotvoran sve dok ih vodi dvanaest vođa, svi iz plemena Kurejš.”

(Sahih Muslim, svez. 6., str. 3., pogl. Hilafet fi Kurejš.)

 

Nakon ovog kratkog izlaganja o razumijevanju imameta ili hilafeta u Kur'anu i sunnetu, a bez ikakvog objašnjenja, pa oslonivši se samo na sahihe ehlu sunneta, a bez šitskih izvora, pitanje hilafeta dvanaestorice sviju iz plemena Kurejš, kod šija je pitanje po kojem se ni dvojica ne razmimoilaze, i u koje nema nikakve sumnje.

 

A neka sunijska ulema tvrde da je Poslanik, s.a.v.a., rekao:

“Poslije mene će biti dvanaest halifa, svi iz plemena Benu Hašim.” (Jenabiu-l-meveddeti, svez. 3., str. 104.)

 

Od Šeabija od Mesruka kaže:

“Dok smo bili kod Ibn Mesuda i pokazivali mu naše mushafe, upitao ga je neki mladić: ‘Je li vam povjerio vaš Poslanik koliko halifa će biti poslije njega?’ Odgovorio je: ‘Ti si mlad, a još niko prije tebe me nije pitao to. Da, povjerio nam je naš Poslanik, s.a.v.a., da će poslije njega biti dvanaest halifa, kao broj starješina Benu Israila.’”

(Jenabiu-l- meveddeti, svez. 3., str. 105.)

 

Poslije ovoga, izložiću tvrdnje obiju grupa o istinitosti onoga na šta se pozivaju kroz jasne tekstove. Prodiskutovat ćemo tumačenje svake grupe po ovom osjetljivom pitanju koje je razdvojilo muslimane odmah poslije Poslanikove smrti pa do današnjih dana. Iz tog razmimoilažena muslimana nastali su mezhebi, grupe i škole mišljenja, a bili su jedan ummet.

 

Sva razilaženja, nastala medu muslimanima, bilo po pitanju fikha, tumačenja Kur'ana ili razumijevanja Poslanikove sunne, početak i razlog je hilafet. A ko zna šta je hilafet postao poslije izbora Ebu Bekra u Benu Sekifi, postao je nešto čijim uzrokom se negiraju sahih hadisi i jasni ajeti, a da bi se potvrdila ispravnost izmišljaju se novi hadisi koji nemaju nikakve osnove u Poslanikovoj sunni.

 

Ovo me podsjeća na Izrael i činjenicu da su se vladari Arapa okupili i složili da ne priznaju Izrael, da nema s njima nikakvih pregovora, a ni mira, i da ono što je uzeto silom vratiće se samo silom.

 

Nekoliko godina poslije, ponovo su se okupili, ovaj put da prekinu veze sa Egiptom koji je priznao postojanje cionista. Nekoliko godina poslije, ponovo obnavljaju veze sa Egiptom i ne ostavljaju nikakvo pitanje zbog njihove veze sa Izraelom.

 

A Izrael nije priznao nikakva prava palestinskom narodu, niti je promijenio svoje stanovište, naprotiv, pojačao je pritisak i tlačenje palestinaca. Historija se ponavlja, a Arapi se navikli da prihvataju činjenice.