Broj Imama je 12

 

Šije kažu da je poslije Božijeg Poslanika, s.a.v.a., broj Imama sačuvanih od griješenja dvanaest, ni više ni manje od toga, a Poslanik, s.a.v.a., ih je spomenuo po imenima i njihov broj, a oni su:

 

1. Imam Ali ibn Ebi Talib

2. Imam Hasan ibn Ali

3. Imam Husejn ibn Ali

4. Imam Ali ibn Husejn (Zejnul-abidin)

5. Imam Muhammed ibn Ali (Bakir)

6. Imam Džafer ibn Muhamed (Sadik)

7. Imam Musa ibn Džafer (Kazim)

8. Imam Ali ibn Musa (Rida)

9. Imam Muhammed ibn Ali (Dževad)

10. Imam Ali ibn Muhammed (Hadi)

11. Imam Hasan ibn Ali (Askeri)

12. Imam Muhammed ibn Hasan (Očekivani Mehdi)

(Jenaibu-l-mevedde, Kanduzi Hanefi, svez. 3., str. 99.)

 

Ovo je dvanaest Imama za koje šije kažu da su sačuvani od griješenja da ne bi muslimani nasjeli na varku nekih. Šije ne priznaju nepogrešivost nikom sem ovim 12 Imama koje je i Poslanik poimenice nabrojao.

 

A već smo spominjali da je neka sunijska ulema prenjela njihova imena u svojim knjigama, a Buharija i Muslim su prenijeli hadis da je Imama dvanaest i da su svi od Kurejšija.

(Sahih Buhari, svez. 8., str. 127., Sahih Muslim, svez. 6., str. 3.)

Ovi hadisi nisu ispravni, ni postojani sve dok ih ne protumačimo da se to odnosi na Imame iz Ehli-bejta o kojima govore i šije imamije, a ehli sunnet još uvijek traži da se riješi ova zagonetka, jer broj Imama od 12 što prenose u svojim sahihima, ostaje zagonetka za koju nemaju rješenja.