VARGU I PËRCJELLËSVE TË LEGJENDËS SË SEBIVE DHE STISËSIT E SAJ

 

Sejf ibn Omer Et‟temijmij, vdekur pas vitit 170

Ata që kanë transmetuar sipas përcjelljes së tij 

 

Në këtë tabelë datat janë sipas kalendarit Hixhri