Bismillahir-rahmanir-rahim

Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi.

Qur'an 58:22

Kojim su se to riječima oprostili od Božijeg Poslanika?

 

   Bilježi Buharija (U poglavlju Kavlu-l-marid kumu anni, iz knjige El-Merda, 4/50.) lancem prenosilaca do Ubejdullaha Ibn Abdullaha Ibn Utbeta Ibn Mesu'da od Ibn Abbasa da je rekao: 

“Kada je Poslanik bio na samrti, u kući bijahu ljudi a među njima Omer Ibn Hattab. Reče Poslanik, s.a.v.a.: “Donesite mi da vam napišem nešto nakon čega nikada nećete zalutati.” Tad reče Omer: “Zaista je bol savladala Vjerovjesnika, a kod vas je Kur'an. Dovoljan nam je Kur'an.” Tada ljudi u kući pokazaše međusobno neslaganje i počeše se prepirati. Neki od njih govorahu: “Priđite, da vam napiše Vjerovjesnik ono nakon čega nećete zalutati.” Drugi govorahu ono što je rekao Omer. Pošto se diže nepromišljen govor i poraste neslaganje pred Vjerovjesnikom, Resulullah im reče: “Ustajte!” Ibn Abbas je govorio: “Zaista je nesreća svih nesreća neslaganje i galama koja se dogodila pred Vjerovjesnikom zbog onoga što im je htio napisati...”

Ovakav je bio naš Božiji poslanik Muhammed 

Poslednji dani života Poslanika s.a.v.a.


Ko nam je pisao historiju

Odnos muslimana

Neki vjerski paradoksi